Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / ผลทดสอบหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว / ชนิดของหน้ากากอนามัย ประสิทธิภาพการป้องกันโควิด-19 และข้อมูลที่ระบุบนฉลาก
44:39
ผลทดสอบหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว / ชนิดของหน้ากากอนามัย ประสิทธิภาพการป้องกันโควิด-19 และข้อมูลที่ระบุบนฉลาก
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ผลทดสอบหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว / ชนิดของหน้ากากอนามัย ประสิทธิภาพการป้องกันโควิด-19 และข้อมูลที่ระบุบนฉลาก
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 64
การฟัง 26 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

ผลทดสอบหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว
    ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ผู้บริโภคมีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เพราะเชื้อโควิด-19 มากับฝอยน้ำลายจากการพูดคุย หรือละอองลมหายใจ ซึ่งหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพไม่ให้เชื้อซึมผ่านได้นั้น ต้องกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ขนาด 0.1 ไมครอน และอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน รวมถึงต้องมีความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ (Air Permeability) หรือการทดสอบด้านการหายใจ (Pressure Difference)  ปัจจุบันมีหน้ากกากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวขายอยู่มากมายหลายยี่ห้อ ทั้งผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้มีข้อสงสัยว่ามีประสิทธิภาพใช้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 หรือไม่ 
   สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จึงได้สุ่มสำรวจหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว ส่งทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินคุณภาพว่ายี่ห้อใดผ่านมาตรฐาน ยี่ห้อใดไม่ผ่านมาตรบาน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ พร้อมทั้งทำข้อเสนอหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับด้านมาตรฐานสินค้า เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานของหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว ได้ทดสอบ 60 ยี่ห้อ พบว่า 2 ใน 3 ของหน้ากากอนามัยที่สุ่มทดสอบหลายยี่ห้อไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. ขณะที่มีหน้ากากที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่เป็นไปตามโฆษณามี 7 ยี่ห้อ  
ฟังจาก สารี  อ๋องสมหวัง  เลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภค ถึงวัตถุประสงค์การทดสอบคุณภาพหน้ากากอนามัย
และ ดร.ไพบูลย์  ช่วงทอง  กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการ สภาองค์กรของผู้บริโภค รายละเอียดการทดสอบ

พร้อมทั้งได้ทำข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
    1. ให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดให้ หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวเป็นมาตรฐานบังคับ และมีบทกำหนดโทษในกรณีที่ ผู้ประกอบการทำการฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
    2. ให้ อย. ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
    3. ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ กำหนดมาตรฐานตาม มอก. 2424 - 2562 เป็นเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของสินค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว 
    4. ให้เจ้าของแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ มีมาตรการสนับสนุนการเสนอขายหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว เฉพาะที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่มีผลกระทบกับสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ   
    5. ให้ สคบ. ควบคุมฉลากบรรจุภัณฑ์ หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อกำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามการแบ่งประเภทของชั้นคุณภาพ ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับคุณภาพ


ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน ชนิดของหน้ากากอนามัย ประสิทธิภาพการป้องกันโควิด-19 และข้อมูลที่ระบุบนฉลาก 
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป