Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / จับตาธุรกิจประกันภัยหลัง คปภ.สั่งบริษัทเดอะวันหยุดรับทำประกันวินาศภัยรายใหม่ เร่งรัดจ่ายค่าสินไหมแก่ลูกค้าเดิม / เราควรเข้าใจอะไรเกี่ยวกับคลอเรสเตอรอลในโฆษณาอาหาร
54:45
จับตาธุรกิจประกันภัยหลัง คปภ.สั่งบริษัทเดอะวันหยุดรับทำประกันวินาศภัยรายใหม่ เร่งรัดจ่ายค่าสินไหมแก่ลูกค้าเดิม / เราควรเข้าใจอะไรเกี่ยวกับคลอเรสเตอรอลในโฆษณาอาหาร
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
จับตาธุรกิจประกันภัยหลัง คปภ.สั่งบริษัทเดอะวันหยุดรับทำประกันวินาศภัยรายใหม่ เร่งรัดจ่ายค่าสินไหมแก่ลูกค้าเดิม / เราควรเข้าใจอะไรเกี่ยวกับคลอเรสเตอรอลในโฆษณาอาหาร
วันที่เผยแพร่ : 02 ธ.ค. 64
การฟัง 24 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

จับตาธุรกิจประกันภัยหลัง คปภ.สั่งบริษัทเดอะวันหยุดรับทำประกันวินาศภัยชั่วคราว เร่งรัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเดิม
        คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แถลงจากที่ปรากฏพฤติการณ์และหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลัง ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อผู้เอาประกันภัย จึงเห็นว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย
จึงมีคำสั่งให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
2. แก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง
3. ให้บริษัทเปิดทำการติดต่อกับประชาชนทุกวันตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยการกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชนฯ
4. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่น หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย จำนวนเงินที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งรายงานให้สำนักงาน คปภ. ทุกวันทำการนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง และให้บันทึกรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี คำนวณและดำรงเงินสำรองประกันภัย   ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย
5. เร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
6. ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตาม ตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ทุกวันทำการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน เราควรเข้าใจอะไรเกี่ยวกับคลอเรสเตอรอลในโฆษณาอาหาร 
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป