Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน
รายการ : ภูมิคุ้มกัน
ฟังทั้งหมด

รายการเพื่อผู้บริโภค นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคทุกแง่มุม ทั้งข่าวความเคลื่อนไหวที่กระทบกับผู้บริโภคและปัญหาผู้บริโภค เปิดให้มีการร้องเรียน และสัมภาษณ์วิธีแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของสินค้า หรือผู้ที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และยังมีช่วงคิดก่อนเชื่อ ที่นำเสนอข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ อาหาร สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะค้นคว้างานวิจัยวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก โดย ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยาและนักวิจัย อาจารย์สถาบันโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล  นำผลวิจัยมาสรุปและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ  เพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ 

รายการ : ภูมิคุ้มกัน
ฟังทั้งหมด

รายการเพื่อผู้บริโภค นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคทุกแง่มุม ทั้งข่าวความเคลื่อนไหวที่กระทบกับผู้บริโภคและปัญหาผู้บริโภค เปิดให้มีการร้องเรียน และสัมภาษณ์วิธีแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของสินค้า หรือผู้ที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และยังมีช่วงคิดก่อนเชื่อ ที่นำเสนอข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ อาหาร สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะค้นคว้างานวิจัยวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก โดย ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยาและนักวิจัย อาจารย์สถาบันโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล  นำผลวิจัยมาสรุปและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ  เพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ 


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป