Thai PBS Radio & Podcast

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. ให้บริการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบออนไลน์และสื่อเสียง (พอดคาสต์) ที่สามารถรับฟังได้ในรูปแบบการออกอากาศสดและรับฟังตามความต้องการ (On Demand) ในหลากหลายช่องทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสารประโยชน์และสาระบันเทิงที่ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังทุกกลุ่มในสังคมด้วยการผลิตเนื้อหาสื่อเสียงที่แตกต่างและสร้างคุณค่า รวมทั้งสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มเด็กและครอบครัว

รายการวิทยุและสื่อเสียงของไทยพีบีเอสได้รับการเชื่อมสัญญาณและนำไปออกอากาศยังสถานีวิทยุของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และวิทยุชุมชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับวิทยุไทยพีบีเอสทั้งสิ้นกว่า 200 สถานี

ช่องทางการรับฟัง

 

Thai PBS Podcast 
 

           

 

รับฟังได้ที่แอปพลิเคชันอื่น ๆ
 

 

คลิปเสียงถัดไป