Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 84: พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
25:52
EP. 84: พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 84: พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
วันที่เผยแพร่ : 07 ส.ค. 64
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ครบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งในปี 2564 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก ยกย่องให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยคุณูปการของพระองค์ที่มีต่อบ้านเมืองในด้านพุทธศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ดนัย พลอยพลาย จะมาเล่าถึงเรื่องราวของพระองค์ ประกอบด้วย พระประวัติ พระกรณียกิจ พระนิพนธ์ที่นำมาเล่าให้กับผู้ฟังฟังจำนวน 4 เล่ม ได้แก่ (1) พระประวัติตรัสเล่า (2) พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ (3) เบญจศีล เบญจธรรม และ (4) พุทธประวัติ
อาจารย์ดนัยยังได้ให้ข้อมูลในด้านประวัติศาสตร์ทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม บริบทของสยามในยุคล่าอาณานิคม การปรับตัวของชนชั้นนำ การผสมผสานรากฐานของสยามแบบจารีตกับความเป็นสมัยใหม่ และหนึ่งในนั้นคือการทำงานด้านพระศาสนาของสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน

ผู้จัดรายการ
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป