Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / พูดจีนได้ง่ายจัง / พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 16 นวดให้สบายกับนักท่องเที่ยวจีน (1)
19:25
พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 16 นวดให้สบายกับนักท่องเที่ยวจีน (1)
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 16 นวดให้สบายกับนักท่องเที่ยวจีน (1)
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 62
การฟัง 61 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์
ตอนที่ 16: นวดให้สบายกับนักท่องเที่ยวจีน (1)
按摩 นวด อั้นโหมว àn mó 
按摩店 ร้านนวด อั้นโหมวเตี้ยน àn mó diàn 
按摩师 หมอนวด อั้นโหมวซือ àn mó shī 
推荐 แนะนำ ทุยเจี้ยน tuī jiàn 
我想去按摩,能推荐一下吗? ฉันต้องการไปนวด ช่วยแนะนำด้วย หวอเสี่ยงชวี่อั้นโหมว เหนิงทุยเจี้ยนอี๋เซี่ยะมะ wǒ xiǎng qù àn mó, néng tuī jiàn yī xià ma?
这附近 แถวนี้  เจ้อฟู่จิ้น zhè fù jìn 
这附近有按摩店吗? แถวนี้มีร้านนวดไหม เจ้อฟู่จิ้นโหย่วอั้นโหมวเตี้ยนมะ zhè fù jìn yǒu àn mó diàn ma?
直走10分钟,按摩店在左边。 เดินตรงไป 10 นาที ร้านนวดอยู่ทางซ้าย จื๋อโจ่วสือเฟินจง อั้นโหมวเตี้ยนไจ้จั่วเปียน zhí zǒu shí  fēn zhōng, àn mó diàn zài zuǒ biān 。
请问有几位要按摩? ต้องการนวดกี่คน ฉิ่งเวิ่นโหยวจี่เว่ยเย่าอั้นโหมว qǐng wèn yǒu jǐ wèi yào àn mó?
您要做什么按摩? คุณต้องการนวดแบบไหน หนินเย่าจั้วเสินเมอะอั้นโหมว nín yào zuò shén me àn mó?
身体按摩 นวดตัว เซินถี่อั้นโหมว shēn tǐ àn mó 
脚步按摩 นวดเท้า  เจี่ยวปู้อั้นโหมว jiǎo bù àn mó 
身体按摩还是脚步按摩。 นวดตัวหรือนวดเท้า เซินถี่อั้นโหมวไหซื่อเจี่ยวปู้อั้นโหมว shēn tǐ àn mó hái shì jiǎo bù àn mó 。
泰式按摩 นวดไทย ไท่ยซื่ออั้นโหมว tài shì àn mó 
精油按摩? นวดน้ำมัน จิงโหยวอั้นโหมว jīng yóu àn mó?
您想做泰式按摩还是精油按摩? คุณสนใจนวดไทยหรือนวดน้ำมัน หนินเสี่ยงจั้วไท่ซื่ออั้นโหมวไหซื่อจิงโหยวอั้นโหมว nín xiǎng zuò tài shì àn mó hái shì jīng yóu àn mó?
项目 รายการ  เซี่ยงมู่ xiàng mù 
价格 ราคา เจี้ยเก๋อ jià gé 
ตาราง เปี่ยว biǎo 
这是项目价格表。 นี่คือราคาค่านวดแบบต่าง ๆ เจ้อซื่อเซี่ยงมู่เจี้ยเก๋อเปี่ยว zhè shì xiàng mù jià gé biǎo 。
做过 เคยทำ  จั่วกวั้อ zuò guò 
您做过泰式按摩吗? คุณเคยนวดไทยไหม หนินจั้วกวั้อไท่ซื่ออั้นโหมวมะ nín zuò guò tài shì àn mó ma?
建议 แนะนำ เจี้ยนอี้ jiàn yì 
 试试  ลองดู ซื่อสึ shì shi
建议您试试泰式按摩。 แนะนำให้ลองนวดไทย เจี้ยนอี้หนินซื่อสึไท่ซื่ออั้นโหมว jiàn yì nín shì shi tài shì àn mó 。
您要试试吗? คุณจะลองดูไหม หนินเย่าซื่อสึมะ nín yào shì shi ma ?
泰式按摩一小时500泰铢。 นวดไทยหนึ่งชั่วโมง 500 บาท  ไท่ซื้ออั้นโหมวอีเสี่ยวสืออู๋ไป่ไท่จู tài shì àn mó yī xiǎo shí wǔ bǎi  tài zhū 。
ครึ่ง ปั้น bàn 
一个半小时 หนึ่งชั่วโมงครึ่ง อีเก้อปั้นเสี่ยวสือ yī gè bàn xiǎo shí 
泰式按摩一个半小时700泰铢。 นวดไทย ชั่วโมงครึ่ง 700 บาท ไท่ซื่ออั้นโหมวอีเก้อปั้นเสี่ยวสือชีไป่ไท่จู tài shì àn mó yī gè bàn xiǎo shí qī bǎi tài zhū 。
精油按摩两小时一千泰铢。 นวดน้ำมัน 2 ชั่วโมง 1,000 บาท จิงโหยวอั้นโหมวเหลี่ยงเสี่ยวสืออีเชียนไท่จู jīng yóu àn mó liǎng xiǎo shí yī qiān tài zhū 。
脚步按摩半小时200泰铢。 นวดเท้า ครึ่งชั่วโมง 200 บาท เจี่ยวปู้อั้นโหมวปั้นเสี่ยวสือเหลียงไป่ไท่จู jiǎo bù àn mó bàn xiǎo shí liǎng bǎi  tài zhū 。
泰式草药包按摩 นวดประคบ ไท่ซื่อเฉ่าเย่าเปาอั้นโหมว tài shì cǎo yào bāo àn mó 
我们这有泰式草药包按摩,您要试试吗? เรามีนวดประคบ คุณจะลองไหม หว่อเหมินเจ้อโหย่วไท่ซื่อเฉ่าเย่าเปาอั้นโหมว หนินเย่าซื่อสึมะ wǒ men zhè yǒu tài shì cǎo yào bāo àn mó, nín yào shì shi ma?
รับ โซว shōu 
现金 เงินสด เสี้ยนจิน xiàn jīn 
这里只收现金 ที่นี่รับแต่เงินสด เจ้อหลี่จื่อโซวเสี้ยนจิน zhè lǐ zhī shōu xiàn jīn 
请稍等 กรุณารอสักครู่ ฉิ่งเซาเติ่ง qǐng shāo děng 
请跟我来 เชิญตามฉันมา ฉิ่งเกินหว่อหลาย qǐng gēn wǒ lái 
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป