Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 126: โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน
EP. 126: โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 126: โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน
วันที่เผยแพร่ : 05 พ.ค. 63
การฟัง 169 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การบาดเจ็บจากการทำงาน สามารถเกิดได้จากอุบัติเหตุ เช่น สะดุดล้ม, เครื่องจักรหนีบ, ค้อนหล่นทับ ฯลฯ การเกิดอุบัติเหตุนี้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บโดยตรงต่อกระดูก, กล้ามเนื้อเอ็น, หลอดเลือดหรือเส้นประสาทได้ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหว การบาดเจ็บจากการทำงานอยู่ในท่าทางใดท่าทางหนึ่งนานๆ หรือซ้ำ ๆ ตลอดเวลา ซึ่งการบาดเจ็บในลักษณะนี้จะไม่สามารถบอกเวลาหรือกลไกการเกิดได้อย่างชัดเจน จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมีอาการเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้ระดับสมรรถภาพของรางกายสูงกว่าระดับความหนักของงานที่ทำอยู่ และป้องกันการเกิดโรคด้วยการปรับสภาพงานให้เหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้ลดการเกิดการบาดเจ็บจากการทำงานได้เช่นกัน

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป