Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 131: อำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีน ต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
23:36
EP. 131: อำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีน ต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 131: อำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีน ต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ค. 65
การฟัง 61 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

งานศึกษาและงานวิจัยด้านอาณาบริเวณศึกษา มีบทบาทสำคัญต่อสังคมและผู้คนในหลากหลายมิติ และเป็นหนึ่งในตัวกลางที่ใช้เรียนรู้ทำความเข้าใจกันและกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ผ่านองค์ความรู้ที่ทำการศึกษาวิจัย

ผศ. ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงและศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเด็น ;

  • บทบาท หน้าที่ของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ฯ ในฐานะการผลิตองค์ความรู้เอกสาร วารสาร หนังสือวิชาการของภูมิภาค และการส่งต่อองค์ความรู้เพื่อรับใช้สังคมในภูมิภาคและต่างประเทศ
  • อิทธิพลของจีนในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภาษา การเคลื่อนย้ายของชาวจีนสู่ไทยและภูมิภาคอาเซียน จากจีนโพ้นทะเลสู่จีนยุคดิจิทัล
  • หนังสือ “ผู้ค้าสัญชาติจีน : การย้ายถิ่นข้ามชาติและเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล” เขียนโดย Lan Lin
  • Soft Power อำนาจละมุนของจีนต่อภูมิภาคอาเซียนในยุคดิจิทัล ในมิติต่าง ๆ เช่น การเป็นคู่ค้า การสมรสข้ามเชื้อชาติ การเคลื่อนย้ายของชาวจีนเพื่อมาศึกษา การส่งเสริมการสอนภาษาจีนในต่างประเทศ และความแตกต่างของอำนาจละมุนจีนในอดีตกับปัจจุบัน ศึกษาเปรียบเทียบกับ Soft Power ของ อเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลี
ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป