Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / ความคืบหน้าผู้บริโภคที่มีปัญหาเคลมประกันภัยโควิด-19 ยื่นหนังสือต่อ คปภ. / ศาลรับคำร้องคดีกระทะโคเรียคิงส์เป็นคดีแบบกลุ่ม / สุราไม่ดื่มเสียเลยดีไหม
50:12
ความคืบหน้าผู้บริโภคที่มีปัญหาเคลมประกันภัยโควิด-19 ยื่นหนังสือต่อ คปภ. / ศาลรับคำร้องคดีกระทะโคเรียคิงส์เป็นคดีแบบกลุ่ม / สุราไม่ดื่มเสียเลยดีไหม
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ความคืบหน้าผู้บริโภคที่มีปัญหาเคลมประกันภัยโควิด-19 ยื่นหนังสือต่อ คปภ. / ศาลรับคำร้องคดีกระทะโคเรียคิงส์เป็นคดีแบบกลุ่ม / สุราไม่ดื่มเสียเลยดีไหม
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.พ. 65
การฟัง 10 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

มติที่ประชุม 4 ฝ่าย กรณีประกันภัยโควิด-19 ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเคลมทุกกรณี หากแอดมิทเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล หรือ Hospitel
     การประชุมด่วน 4 ฝ่าย คือ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข/ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน /สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย /กรณีเกณฑ์รับผู้เอาประกันภัยติดโควิด ที่ประชุมได้ข้อสรุป 2 ประเด็น คือ  
1.ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเคลมทุกกรณี หากแอดมิทเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล หรือ Hospitel ตามมาตรฐานทางการแพทย์ 
2.ส่วนกรณี Home Isolation (HI) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เอาประกันภัย ให้บริษัทประกันภัยพิจารณาจ่ายเคลมเป็นรายกรณีโดยอนุโลมตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดโดยเร็ว
    แต่ผู้ซื้อประกันภัยโควิด-19 ก็ยังไปยื่นหนังสือต่อ คปภ. เพื่อเรียกร้องให้บริษัทประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI หรือ CI 

ศาลสั่งรับ “คดีกระทะโคเรียคิงโฆษณาเกินจริง” เป็นคดีกลุ่ม
ฟังรายละเอียดจาก คุณนฤมล เมฆบริสุทธิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน สุราไม่ดื่มเสียเลยดีไหม
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป