Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน
รายการ : เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน
ฟังทั้งหมด

เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องในลักษณะแปลหรือประมวลความจากบทร้อยกรองสลับกับการขับเสภาจากบทร้อยกรองต้นเรื่องที่มีความไพเราะและงดงามในเชิงวรรณศิลป์ พร้อมทั้งอธิบายความรู้ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ ของยุคดังกล่าว เช่น การเล่นเสภา ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ กฎระเบียบราชการโบราณ การปรับประยุกต์นำไปใช้ในศาสตร์แขนงอื่น ฯลฯ

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน
ฟังทั้งหมด

เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องในลักษณะแปลหรือประมวลความจากบทร้อยกรองสลับกับการขับเสภาจากบทร้อยกรองต้นเรื่องที่มีความไพเราะและงดงามในเชิงวรรณศิลป์ พร้อมทั้งอธิบายความรู้ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ ของยุคดังกล่าว เช่น การเล่นเสภา ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ กฎระเบียบราชการโบราณ การปรับประยุกต์นำไปใช้ในศาสตร์แขนงอื่น ฯลฯ

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป