Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ห้องเรียนฟ้ากว้าง
รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง
ฟังทั้งหมด

ห้องเรียนฟ้ากว้าง รายการที่เปิดมุมมองการศึกษาทั้งในแง่ของระบบการศึกษา,การศึกษาทางเลือก นำเสนอพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาที่สามารถทำได้และเรียนรู้ได้จริง


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง
ฟังทั้งหมด

ห้องเรียนฟ้ากว้าง รายการที่เปิดมุมมองการศึกษาทั้งในแง่ของระบบการศึกษา,การศึกษาทางเลือก นำเสนอพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาที่สามารถทำได้และเรียนรู้ได้จริง


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป