Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 42: เรื่องสั้นของนักเขียนหญิงไทย พ.ศ. 2516 - 2543
EP. 42: เรื่องสั้นของนักเขียนหญิงไทย พ.ศ. 2516 - 2543
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 42: เรื่องสั้นของนักเขียนหญิงไทย พ.ศ. 2516 - 2543
วันที่เผยแพร่ : 17 ต.ค. 63
การฟัง 12 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การศึกษาเรื่องสั้นของนักเขียนหญิงไทยตามแนวคิดสตรีนิยม พ.ศ. 2516 - 2543 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2547 ของ กว่าชื่น บางคมบาง รวบรวมผลงานเรื่องสั้นของนักเขียนหญิงไทยไว้สามยุค ได้แก่
พ.ศ.2516 - 2519, พ.ศ.2520 - 2531 และ พ.ศ.2531 - 2543 วิทยานิพนธ์ที่มุ่งศึกษาพัฒนาการของแนวคิดสตรีนิยมในสังคมไทยที่ปรากฏในเรื่องสั้นของ นักเขียนหญิงช่วงปี พ.ศ.2516 - 2543 ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์การเมือง สังคม และขบวนการสิทธิสตรีในประเทศไทยกับแนวคิดสตรีนิยมที่ปรากฏในเรื่องสั้นของนักเขียนหญิง รวมถึงเพื่อจัดกลุ่มเรื่องสั้นของนักเขียนหญิงตามกรอบทฤษฎีแนวคิดสตรีนิยม โดยคัดเลือกจากหนังสือรวมเรื่องสั้น 86 เล่ม ตั้งแต่ พ.ศ.2516 - 2543 ของนักเขียนหญิง 49 คน

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
ตอนถัดไป
คลิปเสียงถัดไป