Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / สภาองค์กรของผู้บริโภค หารือร่วมกับ สคบ. ทำบันทึกความตกลงทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภค / กระทะเคลือบหรือกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันนั้น เมื่อเสื่อมสภาพมีอันตรายหรือไม่
55:14
สภาองค์กรของผู้บริโภค หารือร่วมกับ สคบ. ทำบันทึกความตกลงทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภค / กระทะเคลือบหรือกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันนั้น เมื่อเสื่อมสภาพมีอันตรายหรือไม่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
สภาองค์กรของผู้บริโภค หารือร่วมกับ สคบ. ทำบันทึกความตกลงทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภค / กระทะเคลือบหรือกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันนั้น เมื่อเสื่อมสภาพมีอันตรายหรือไม่
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ย. 64
การฟัง 5 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

สภาองค์กรของผู้บริโภค หารือร่วมกับ สคบ. ทำบันทึกความตกลงทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อให้งานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     เพื่อร่วมผลักดันและยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีประเด็นที่ต้องการผลักดันทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ 
1) (ร่าง) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 
2) การดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมถึงการประสานงานด้านการฟ้องคดี กรณีที่นอนท็อปเปอร์ ยางพารา 
3) การดำเนินการจัดทำศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย 
4) การคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมสูงวัย
    และยังคงมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น คือ
(ร่าง) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... โดยจะร่วมกันปรับปรุงให้กฎหมายดังกล่าว ลดความซ้ำซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ร่าง) พระราชบัญญัติประกันสุขภาพ พ.ศ. .... 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... เป็นต้น
ฟังรายละเอียดจาก คุณสารี  อ๋องสมหวัง  เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน กระทะเคลือบหรือกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันนั้น เมื่อเสื่อมสภาพมีอันตรายหรือไม่
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป