Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / พูดจีนได้ง่ายจัง / พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 41 เจ็บไข้ได้ป่วย
20:25
พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 41 เจ็บไข้ได้ป่วย
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 41 เจ็บไข้ได้ป่วย
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 62
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์
ตอนที่ 41: เจ็บไข้ได้ป่วย 
不舒服   ไม่สบาย ปู้ซูฝู bù shū fú   
感觉  รู้สึก ก่านเจวี๋ย gǎn jué
不太 ไม่ค่อย   ปู่ไท่ bú tài 
舒服  สบาย ซูฝู shū fú  
我感觉不太舒服。 ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย หวอก่านเจวี๋ยปู๋ไท่ซูฝู wǒ gǎn jué bú tài shū fú 。
 哪里 ที่ไหน  หนาหลี่ nǎ lǐ 
您感觉哪里不舒服? คุณรู้สึกไม่สบายตรงไหน  หนินก่านเจวี๋ยหนาหลี่ปู้ซูฝู nín gǎn jué nǎ lǐ bú shū fú?
哪里不舒服? ไม่สบายตรงไหน หนาหลี่ปู้ซูฝู nǎ lǐ bù shū fú?
 疼 เจ็บหรือปวด  เถิง téng 
哪里疼 เจ็บหรือปวดตรงไหน หนาหลี่เถิง nǎ lǐ téng 
หัว โถว tóu 
 头疼 ปวดหัว โถวเถิง tóu téng 
 肚子 ท้อง ตู้จึ dù zi
 肚子疼  ปวดท้อง ตู้จึเถิง dù zi téng  
 嗓子 คอ  ส่างจึ sǎng zi 
嗓子疼  เจ็บคอ ส่างจึเถิง sǎng zi téng  
ยา เย่า yào 
หยุด จื่อ zhǐ 
止头疼药   ยาแก้ปวดหัว จื่อโถวเถิงเย่า zhǐ tóu téng yào   
止肚子疼药  ยาแก้ปวดท้อง จื่อตู้จึเถิงเย่า zhǐ dù zi téng yào  
 止疼药 ยาแก้ปวด  จื่อเถิงเย่า zhǐ téng yào 
您有止头疼药吗? คุณมียาแก้ปวดหัวไหม หนินโหย่วจื่อโถวเถิงเย่ามะ nín yǒu zhǐ tóu téng yào ma?
 怎么吃? กินยังไง เจิ๋นเมอะชือ zěn me chī?
饭  ข้าว  ฟ่าน fàn  
 后  หลัง โฮ่ว hòu  
饭后  หลังอาหาร ฟ่านโฮ่ว fàn hòu  
饭后吃  กินหลังอาหาร ฟ่านโฮ่วชือ fàn hòu chī  
前  ก่อน เฉียน qián  
饭前  ก่อนอาหาร     ฟ่านเฉียน fàn qián  
饭前吃 กินก่อนอาหาร ฟ่านเฉียนชือ fàn qián chī 
粒   เม็ด ลี่ lì   
 一粒  หนึ่งเม็ด อี๋ลี่ yí lì  
饭后一粒 หนึ่งเม็ดหลังอาหาร  ฟ่านโฮ่วอี๋ลี่ fàn hòu yí lì 
睡    นอน ซุ่ย shuì    
睡前 ก่อนนอน ซุ่ยเฉียน shuì qián 
睡前吃   กินก่อนนอน ซุ่ยเฉียนชือ shuì qián chī   
睡前一粒 หนึ่งเม็ดก่อนนอน  ซุ่ยเฉียนอี๋ลี่ shuì qián yí lì 
แต่ละ  เหม่ย měi 
 小时  ชั่วโมง เสี่ยวสือ xiǎo shí  
每4小时 ทุกสี่ชั่วโมง เหม่ยซื่อเสี่ยวสือ měi sì xiǎo shí 
每4小时吃一粒 กินหนึ่งเม็ดทุกสี่ชั่วโมง เหม่ยซื่อเสี่ยวสือชืออี๋ลี่ měi sì xiǎo shí chī yí lì 
 每2小时 ทุกสองชั่วโมง   เหม่ยเหลียงเสี่ยวสือ měi liǎng xiǎo shí 
两粒  สองเม็ด เหลี่ยงลี่ liǎng lì  
每2小时吃两粒  กินสองเม็ดทุกสองชั่วโมง เหม่ยเหลียงเสี่ยวสือชือเหลี่ยงลี่ měi liǎng xiǎo shí chī liǎng lì  
好了吗  หายแล้วหรือยัง ห่าวเลอมะ hǎo le ma  
  一点 นิดหน่อย   อี้เตี่ยน yì diǎn 
好一点了吗?  ดีขึ้นหน่อยแล้วหรือยัง  ห่าวอี้เตี่ยนเลอมะ hǎo yì diǎn le ma?
好了  สบายดีแล้ว, หรือหายแล้ว   ห่าวเลอ hǎo le  
医生 แพทย์หรือหมอ อีเซิง yī shēng 
需要   ต้องการ, จำเป็นต้อง  ซวีเย่า xū yào   
พบ  คั่น kàn 
看医生 พบแพทย์ คั่นอีเซิง kàn yī shēng 
需要去看医生吗?    จำเป็นต้องไปหาหมอไหม ซวีเย่าชวี่คั่นอีเซิงมะ xū yào qù kàn yī shēng ma? 
医院 โรงพยาบาล อีย่วน yī yuàn 
去医院好吗? ไปโรงพยาบาลดีไหม ชวี่อีย่วนห่าวมะ qù yī yuàn hǎo ma?
带  พา   ไต้ dài  
我带您去 ฉันพาคุณไป หว่อไต้หนินชวี่ wǒ dài nín qù 
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป