Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / พูดจีนได้ง่ายจัง / พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 7 เช็คอินนักท่องเที่ยวจีนเข้าพัก (3)
19:07
พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 7 เช็คอินนักท่องเที่ยวจีนเข้าพัก (3)
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 7 เช็คอินนักท่องเที่ยวจีนเข้าพัก (3)
วันที่เผยแพร่ : 20 เม.ย. 62
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์
ตอนที่ 7: เช็คอินนักท่องเที่ยวจีนเข้าพัก (3)
เช้า จ่าว zǎo 
อาหาร ชาน cān 
早餐 อาหารเช้า จ่าวชาน zǎo cān 
คูปอง ช่วน quàn 
早餐券 คูปองอาหารเช้า จ่าวชานช่วน zǎo cān quàn 
จาก, เริ่มต้น  ฉง cóng 
โมง, ชั่วโมง  เตี๋ยน diǎn 
นาที เฟิน fèn 
ครึ่ง ป้าน bàn 
早餐  从六点半到十点 อาหารเช้า จาก 6 โมงครึ่ง ถึง 10 โมง  จ่าวชานฉงลิ่วเตี๋ยนป้านเต้าสือเตี๋ยน zǎo cān cóng liù diǎn bàn dào shí diǎn 
早上 บอกเวลาตั้งแต่ 06.01-09.00 น. จ่าวซ่าง zǎo shàng 
上午 บอกเวลาตั้งแต่ 08.00-12.00 น. ซ่างอู่ shàng wǔ 
中午 12.01-14.00 น. จงอู่ zhōng wǔ 
下午 14.01-18.00 น. เซี่ยอู่ xià wǔ 
晚上 18.01-24.00 น. หวั่นซ่าง wǎn shàng 
凌晨 00.01-06.00 น. หลิงเฉิน líng chén 
早上八点 8 โมงเช้า จ่าวซ่างปาเตี๋ยน zǎo shàng bā diǎn 
晚上八点 สองทุ่ม หวั่นซ่างปาเตี๋ยน wǎn shàng bā diǎn 
下午三点 บ่าย 3  เซี่ยอู่ซานเตี๋ยน xià wǔ sān diǎn 
 凌晨三点 ตี 3  หลิงเฉินซานเตี๋ยน  líng chén sān diǎn 
 九点半 9 โมงครึ่ง จิ๋วเตี๋ยนป้าน  jiǔ diǎn bàn 
下午四点四十五分 16.45 น. เซี่ยอู่สื้อเตี๋ยนสื้อสืออู่เฟิน xià wǔ sì diǎn sì shí wǔ fēn 
中午十二点 เที่ยงวัน  จงอู่สือเอ้อเตี๋ยน zhōng wǔ shí èr diǎn 
零点 เที่ยงคืน  หลิงเตี๋ยน líng diǎn 
入住  เช็คอิน รู่จู้ rù zhù  
下午两点入住 เช็คอิน บ่ายสอง เซี่ยอู่เหลียงเตี๋ยนรู่จู่ xià wǔ liǎng diǎn rù zhù 
现在 ตอนนี้ ขณะนี้ เซี่ยนจ้าย xiàn zài 
现在几点? ตอนนี้กี่โมง  เซี่ยนจ้ายจี๋เต๊๋ยน xiàn zài jǐ diǎn?
รอ เติ๋ง děng 
 请稍等 กรุณารอสักครู่  ฉิงซาวเติ๋ง qǐng shāo děng 
现在十一点,请等到下午两点。 ตอนนี้ 11 โมง กรุณารอถึงบ่ายสอง  เซี่ยนจ้ายสืออีเตี๋ยน ฉิ่งเติ๋งต้าวเซี่ยอู่เหลียงเตี๋ยน xiàn zài shí yī diǎn, qǐng děng dào xià wǔ liǎng diǎn
退房 เช็คเอาต์  ถุ้ยฝาง tuì fáng 
中午十二点退房。 เช็คเอาต์เที่ยง จงอู่สือเอ้อเตี๋ยนถุ้ยฝาง zhōng wǔ shí èr diǎn tuì fáng
护照 พาสปอร์ต  หู้จ้าว hù zhào 
您的护照  พาสปอร์ตของคุณ หนินเต้อหู้จ้าว nín de hù zhào  
请给我您的护照。 ขอพาสปอร์ตของคุณด้วย ฉิ่งเก๋ยหว่อหนิงเต้อหู้จ้าว qǐng gěi wǒ nín de hù zhào
吸烟   สูบบุหรี่ ซีเอียน xī yān   
请不要 กรุณาอย่า  ฉิ่งปู๋เอี้ยว qǐng bú yào 
请不要吸烟 กรุณาอย่าสูบบุหรี่ ฉิ่งปู๋เอี้ยวซีเอียน qǐng bú yào xī yān 
房间内 ในห้อง ฝางเจียนเน่ย fáng jiān nèi 
请不要在房间内吸烟 กรุณาอย่าสูบบุหรี่ในห้องพัก  ฉิ่งปู๋เอี้ยวจ้ายฝางเจียนเน่ยซีเอียน qǐng bú yào zài fáng jiān nèi xī yān 
密码 รหัส มี่หม่า mì mǎ 
WiFi密码 รหัส wifi ไวไฟมี่หม่า WiFi mì mǎ 
这是WiFi密码 นี่คือ รหัส wifi  เจ้อสื้อไวไฟมี่หม่า zhè shì WiFi mì mǎ 
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป