Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เสียงอดีต สร้างจินตนาการ
รายการ : เสียงอดีต สร้างจินตนาการ
ฟังทั้งหมด

สัมผัสกับบทเพลงทรงคุณค่า เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ผ่านการแสดงโดยวงไทยซิมโฟนีออเคสตรา ร่วมด้วยศิลปินในท้องถิ่น ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบทเพลงพื้นบ้านที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

.

รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ เป็นรายการที่ผลิตโดย สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ตัวรายการจะนำเสนอเรื่องราวของบทเพลงและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการแสดงเพลงพื้นบ้านที่ผ่านการตีความใหม่จากวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Thai Symphony Orchestra) ภายใต้การอำนวยการของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข เพื่อต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม และบันทึกไว้เป็นมรดกของประเทศชาติ

รายการ : เสียงอดีต สร้างจินตนาการ
ฟังทั้งหมด

สัมผัสกับบทเพลงทรงคุณค่า เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ผ่านการแสดงโดยวงไทยซิมโฟนีออเคสตรา ร่วมด้วยศิลปินในท้องถิ่น ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบทเพลงพื้นบ้านที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

.

รายการ เสียงอดีตสร้างจินตนาการ เป็นรายการที่ผลิตโดย สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ตัวรายการจะนำเสนอเรื่องราวของบทเพลงและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการแสดงเพลงพื้นบ้านที่ผ่านการตีความใหม่จากวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Thai Symphony Orchestra) ภายใต้การอำนวยการของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข เพื่อต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม และบันทึกไว้เป็นมรดกของประเทศชาติ


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป