Podcast / รายการ / มองอดีต / EP. 34: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรัชกาลที่ 4
27:45
EP. 34: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรัชกาลที่ 4
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 34: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรัชกาลที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 63
การฟัง 513 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกอย่างลึกซึ้ง เมื่อได้ทรงทราบว่าพระมหากษัตริย์ของชาวยุโรปมีประเพณีการประดับเครื่องหมายแสดงพระเกียรติยศที่ฉลองพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดําริที่จะทรงสร้างเครื่องหมายแบบตะวันตกจากรูปแบบของสิ่งที่เป็นมงคลดั้งเดิมของไทย เช่น พลอย 9 ชนิด หรือนพรัตน์ และจากแบบอย่างของตราประทับหนังสือราชการ ซึ่งแสดงถึงเครื่องหมายแทนพระองค์พระมหากษัตริย์ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเครื่องประดับสําหรับยศอื่น ๆ เป็นลําดับ

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป