Podcast / ผู้จัดรายการ / โสภิต หวังวิวัฒนา
โสภิต หวังวิวัฒนา
ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ฟังทั้งหมด

คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป