Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 248: ค่าโดยสารรถไฟฟ้า / วิตามินบีบำรุงระบบประสาทคำโฆษณานี้จริงหรือ
EP. 248: ค่าโดยสารรถไฟฟ้า / วิตามินบีบำรุงระบบประสาทคำโฆษณานี้จริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 248: ค่าโดยสารรถไฟฟ้า / วิตามินบีบำรุงระบบประสาทคำโฆษณานี้จริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 14 ธ.ค. 63
การฟัง 6 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

รถไฟฟ้าสร้างเสร็จและเปิดให้บริการแล้วหลายเส้นทาง แต่ยังเกิดปัญหาการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม บริการรถไฟฟ้าในทุกระบบของประเทศกลับถูกทาให้กลายเป็นบริการทางเลือกเพิ่มเติมจากบริการขนส่งมวลชนพื้นฐาน จากเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ไม่สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการรถไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ เช่น ขาดระบบ "ตั๋วร่วม" สาหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าในทุกระบบ การคิดค่าแรกเข้า ฟังข้อมูลเรื่องรถไฟฟ้า BTS ที่กำลังมีแนวคิดจะต่อสัญญาสัมปทานให้เอกชนออกไปอีก ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง จะกระทบกับผู้บริโภคอย่างไร โดยเฉพาะค่ารถ ที่คาดการณ์ว่า น่าจะสูงสุดที่ 65 บาท ฟังจาก ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อานวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ TDRI / คิดก่อนเชื่อ ตอน วิตามินบีบำรุงระบบประสาทคำโฆษณานี้จริงหรือ 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป