Podcast / ผู้จัดรายการ / จักรี ปานสมัย
จักรี ปานสมัย
นักวิจาร์ณและผู้เขียนบทสารคดีอิงประวัติศาสตร์
ฟังทั้งหมด

คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป