Podcast / วิทยากร / นพ.มนูญ ลีชเวงวงศ์
นพ.มนูญ ลีชเวงวงศ์
หัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ฟังทั้งหมด

วิทยากร
คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป